no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

بایگانی‌های فرهنگ و اندیشه - سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

مطالب

برچسب : فرهنگ و اندیشه
PDF
کتاب مدیریت راهبردی مساجد
70,000 ریال

کتاب مدیریت راهبردی مساجد


عنوان کتاب: کتاب مدیریت راهبردی مساجدتهیه و تدوین:دکتر مهدی ناظمی اردکانی،هیات علمی دانشگاه امام حسین،محمد تقی امینی،حمید شریفی زارچیویراستار: فرهاد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / آگوست / 2019   بازدید : 1839   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب مدیریت راهبردی نظام فرهنگی کشور
100,000 ریال

کتاب مدیریت راهبردی نظام فرهنگی کشور


مقدمه نظام فرهنگی کشور، به چارچوبی پیوسته، هماهنگ، مـرتب و برخـوردار از شـیوه هـای علمی تصمیمسازی و تصمیمگیـری سـاز و کارهـای الزم بـرای انجـام مطلـوب وظـایف خویش نیازمند است تحقیق و پژوهش زمینه مناسبی است که پیشفرضهای متعـدد را که تبادل فکری و فرهنگی را به انحراف مـی کشـاند ، شناسـایی کـرده و پـس از ارزیـابی براساس آگاهی و دانش به سوی چارچوبهای روشن سوق میدهد. آنچه از پیشینه تحقیقات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / مارس / 2019   بازدید : 2047   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب مجموعه قوانین و مقررات حوزه فرهنگ نماز و مسجد
100,000 ریال

کتاب مجموعه قوانین و مقررات حوزه فرهنگ نماز و مسجد


دیباچه قانون در معنای عام، عبارت از تمـام مقرراتـی اسـت کـه از طـرف یکـی از سـ ازمانهـای صالحیت دار حاکمیّت وضع شده باشد. ممکن اسـت ایـن سـازمان جمرجـعّ قـوّن مقننـه، دولت یا جایگاه صاحب اختیار دیگری باشـد. بنـابر این در معنـای عـام ، طیـف وسـیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده میشود و شامل تمام مصوبات مجلـس، تصـویب نامـه هـا و آیین نامه های نظام اداری خواهد شد. اما در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / مارس / 2019   بازدید : 1816   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب نگاشت نهادی دستگاه های فرهنگی حوزه تبلیغ دین
100,000 ریال

کتاب نگاشت نهادی دستگاه های فرهنگی حوزه تبلیغ دین


مقدمه بروز انقالبهـا در جوامـع بـه دنبـال عـدم توانـایی پاسـخگویی نظـام حکـومتی بـه خواستها و نیازهای عمومی است. از این روست که به دنبـال پیـروزی هـر انقـالب ، رهبران آن انقالب اقدامات خود را از بخشهایی از جامعه آغاز میکنند کـه بیشـترین فاصله را از وضعیت مطلوب داشته باشد. وجه بارز نارضایتی عمومی ایجاد شده در سیستم حکومت پادشـاهی ایـران وجـه دینی و فرهنگی کارکرد ساختار حکومت بـوده اسـ ت. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / مارس / 2019   بازدید : 1843   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
الزامات طراحی سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر
70,000 ریال

الزامات طراحی سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر


پیشگفتار مولف در سنت علمی معموال" عدم شناخت کافی پدیدهها به اتخاذ شیوههای افراطی در تحلیل آنها میانجامد. افزایش شناخت بشر درباره بسیاری از پدیدههای اجتماعی از جمله فرهنگ، باعث تعدیل نگاه و رویکردهای مربوط شده است و امروزه نگرشهای دو وضعیتی سیاه و سفید تبدیل به طیفی که سیاه و سفید، حالت های خاص و استثنائی آن می باشد، شده است. در حقیقت ماهیت، پویایی و تاریخی بودن فرهنگ از یک سو و اثر بخشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / سپتامبر / 2018   بازدید : 1954   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
مبانی و چگونگی ترسیم نقشه مهندسی کشور
50,000 ریال

مبانی و چگونگی ترسیم نقشه مهندسی کشور


مقدمه: کشور و جامعهای که در آن مستقر است، یک مجموعه و یـک نظـام و یـک سیـستم محسوب میشود. این مجموعه شامل زیرمجموعههای فراوانی است و هرکـدام از ایـن زیرمجموعهها نیز به نوبۀخود دارای زیر مجموعههای دیگری میباشند. کشوری مهندسی شده است که همۀ این زیرمجموعهها همجهت و منسجم باشـند و یک کل واحد را تشکیل دهند. در این صورت است که همۀ انـسانهای یـک جامعـه بـه سمت هدف واحدی حرکت نموده و تلاش میکنند و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / فوریه / 2018   بازدید : 2452   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای انقلاب اسلامی
50,000 ریال

کتاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای انقلاب اسلامی


مقدمه: وجود محیط پویا و پیچیده برای سازمانها و فرآیند جهانی شدن برای دولت ها، ضرورت و اهمیت حاکم ساختن رویکرد آینده نگری و آینده نگاری را درمهندسی و مدیریت واحدهای اجتماعی محرز ساخته است. چنین رویکردی، چشم انداز محور بوده و تحول درساختارها و روش های موجود را لازم می سازد. انقلاب با مفهوم عام آن، پدیده ای یکباره نبوده بلکه همواره است. شورای انقلاب اسلامی ایران در مراحل پر شتاب و گسترده پایانی تحول [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / فوریه / 2018   بازدید : 2773   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
حج و زیارت در آئینۀ قوانین و مقررات و احکام صادره
50,000 ریال

حج و زیارت در آئینۀ قوانین و مقررات و احکام صادره


عنوان: مجموعه قوانین و مقررات حوزه حج و زیارت · تدوین وتحقیق: محمد‌رضا مؤذنیان · ناشر: کارگروه مدیریت کلان دستگاههای فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی · سال انتشار: ۱۳۹۰ · شمارگان: [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / آگوست / 2017   بازدید : 3394   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
آشنایی با قوانین و مقررات و دستگاه های حوزه ارتباطات اسلامی
50,000 ریال

آشنایی با قوانین و مقررات و دستگاه های حوزه ارتباطات اسلامی


مقدمه انقلاب اسلامی ایران، انقلابی فرهنگی بود. ایران، ظرف بروز و ظهور ایـن انقـلاب در سـال ۱۳۵۷ گردیـد. انقلاب اسلامی جریان مستمری است که زمان ها و مکان ها را در برمیگیرد و محدود به ملت و کشـوری نمیباشد. رویکرد جهانی رهبر اسلامشناس و مصلح و انقلابی بزرگ قرن، حضـرت امـام خمینـی (ره)، اصـلیتـرین عامل پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، علیرغم مقابلهی گسترده و عظیم قدرت هـای اسـتکباری شـرق و غرب، آمریکا و شوروی و انگلیس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / جولای / 2017   بازدید : 5057   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
ساختار و سازمان دستگاههای فرهنگی (ویرایش دوم)
100,000 ریال

ساختار و سازمان دستگاههای فرهنگی (ویرایش دوم)


مقدمه انقلاب اسلامی، انقلابی فرهنگی است. این انقلاب بر اساس فرهنگ و ارزشهای اسلامی شککل گرفتکه است و در پی حاکمسازی آن در جامعه میباشد و تا تحقق این هدف، استمرار خواهد داشت. شورایعالی انقلاب فرهنگی جایگاه بیبکدیلی در نظکام مکدیریت راهبکردی فرهنگکی کشکور دارد ککه عهدهدار مسئولیتی سنگین در استمرار انقلاب اسلامی میباشد. این میراث گرانقدر بنیانگذار و رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، همواره مورد توجه و تأکید خلکف صکالا ایشکان، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / ژانویه / 2017   بازدید : 2230   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب قدرت نرم
60,000 ریال

کتاب قدرت نرم


چکیده با وقوع جنبش بیداری اسلامی در جنوب غربی آسیا، اندیشمندان داخلی و خارجی زیادی، به ظرفیتهای الگوی انقلاب اسلامی ایران، به عنوان یک عامل مؤثر،در ایجاد، تقویت و استمرار جریانهای اخیر پرداختهاند. تحولات اخیر در جنوب غربی آسیادر قالب انقلابهای مردمی توانسته چشمانداز نوینی جهت تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران در گسترش این انقلابها به وجود بیاورد. نقاط مشترکی چون ضدیت بارژیم اسراییل،ضدیت بااستبدادوتقویت هویت اسلامی- ملی بین انقلاب ایران و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / نوامبر / 2016   بازدید : 2415   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب فرهنگ و اندیشه
60,000 ریال

کتاب فرهنگ و اندیشه


چکیده سؤال اصلی تحقیق این است که مدل جامع جریانشناسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد ادبیات موجود درباره جریانشناسی در ایران بشدت فقیر است. اغلب منابع در اینباره به سالهای قبل از انقلاب باز میگردد و آثارمحدودی یافت میشود که به طور مستقل به طراحی مدل جریانشناسی درایران پرداخته باشد. برای شناسایی جامع جریان های فرهنگی در ایران به مدلی نیاز است تا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / نوامبر / 2016   بازدید : 1967   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
نهادی سازی و مهندسی فرهنگی
60,000 ریال

نهادی سازی و مهندسی فرهنگی


چکیده نظام مدیریت دولتی در کشورهای در حال توسعه به عنوان جوامع در حال گذار دارای ویژگی هایی هستند که این ویژگیها درجوامع توسعه یافته کاملاً متحول شدها ست. مدیریت نظام اداری کشورها با ساز و کارهای بوروکراتیک و ساختارهای مکانیکی از عهده تأمین خدمات عمومی جامعه برنمی آید و مورد نقد جدی قرار میگیرد. مدیریت دولتی نوین در پی مهندسی فرهنگی نظام اداری و زمین هسازی لازم برای حاکم شدن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / نوامبر / 2016   بازدید : 1992   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت

در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت


چکیده با اعتقاد به اینکه محیط، تأثیر به سزایی در شکل گیری شخصیت هر فرد دارد، مـیتـوان گفـت کـانون هـای عبادی و مذهبی نقش مهمی در فرآیند تربیتی انسان ایفا می کنند. چرا که بعد روحـی انسـان بـه جهـت اینکـه برخاسته از خاستگاه فطری و الهی است و به لحاظ انعطافپذیری در امر پذیرش آموزه های تربیتـی و اعتقـادی، در چنین محیطهایی بهتـر قابـل رشـد و تربیـت پـذیری اسـت. در بـین کـانونهـای مـذهبی، مسـجد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1957   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب ساختار و سازمان دستگاههای فرهنگی
100,000 ریال

کتاب ساختار و سازمان دستگاههای فرهنگی


مقدمه انقلاب اسـلامی، انقلابی فرهنگی اسـت. این انقلاب بر اساس فرهنگ و ارزشهای اسلامی شـکل گرفته و در پی حاکمسازی فرهنگ و ارزشهای اسلامی در جامعه میباشد. انقلاب اسلامی تا حاکم شدن فرهنگ و ارزشهای اسلامی استمرار خواهد داشت. شـورایعالی انقلاب فرهنگی جایگاه بیبدیلی در نظام مدیریت راهبردی فرهنگی کشـور است که عهدهدار مسئولیتی سنگین در استمرار انقلاب اسلامی است. این میراث گرانقدر بنیانگذار و رهبر بزرگوار انقلاب اســلامی حضــرت امام خمینی )ره( همواره مورد توجه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2118   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
بررسی تاثیر میزان دینداری بر سلامت فردی و اجتماعی افراد

بررسی تاثیر میزان دینداری بر سلامت فردی و اجتماعی افراد


چکیده: هدف این پژوهش، بررسی تاثیرمیزاندینداریبرسلامتیفردیواجتماعیافراد. برای بررسی ابعاد مختلف دینداری با توجه به مطالعات صورت گرفتهاز روش پیمایش و پرسشنامه بهره گرفته ایم. لذا یک نمونهای شامل ۳۸۳نفر را بصورت تصادفی انتخاب کرده که اکثریت افراد در گروه سنی ۳۰-۴۰بوده و %۵۶از این افراد مرد و %۴۳زن میباشد. پرسشنامه در رابطه با وضعیت سلامت افراد و میزان تعهد آنها به انجام واجبات و مستحبات یک سری سوالاتی را مطرح کرده است. نتایج حاصل از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / سپتامبر / 2016   بازدید : 3821   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
سند ملی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی

سند ملی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی


مقدمه با‌ارتقای‌سطح‌بهداشت‌و‌کشف‌درمان‌های‌جدید،‌سطح‌ سلامت‌جوامع‌و‌میانگین‌طول‌عمر‌در‌جهان‌افزایش‌یافته‌ است.‌با‌این‌حال‌درمان‌بیماری‌های‌مزمنی‌که‌با‌زوال‌و‌ تخریب‌بافت‌و‌ارگان‌همراه‌هستند‌و‌همچنین‌بیماری‌های‌ ارثی‌و‌سرطان‌ها‌هنوز‌از‌چالش‌های‌حل‌نشده‌پزشکی‌امروز‌به‌ شمار‌می‌آیند.‌در‌سال‌های‌اخیر،‌دانشمندان‌خواص‌سلول‌های‌ ویژه‌ای‌را‌به‌نام‌سلول‌های‌بنیادی‌توصیف‌کرده‌اند‌که‌امید‌ فراوان‌است‌بتوان‌از‌آنها‌در‌درمان‌چنین‌بیماری‌هایی‌سود‌ جست.‌این‌سلول‌ها‌قابلیت‌نوسازی‌و‌تمایز‌به‌انواع‌سلول‌های‌ بدن‌را‌دارا‌هستند.‌در‌افق‌توسعه‌این‌علم‌امکان‌تولید‌و‌ ترمیم‌بافت‌و‌بازسازی‌اعضای‌بدن‌با‌استفاده‌از‌سلول‌های‌ بنیادی‌در‌مهندسی‌بافت‌و‌طب‌بازساختی‌و‌همچنین‌درمان‌ بیماری‌های‌ارثی‌و‌سرطانی‌ ً [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2136   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
نقشه جامع علمی کشور

نقشه جامع علمی کشور


دستیابی به آرمانهای بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش همهجانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. از این رو تدوین و اجرای برنامههای پیشرفت در بازههای زمانی معین و اختصاص منابع لازم برای تحقق اهداف این برنامهها از لوازم ضروری احراز جایگاهی در شأن ایران اسلامی است. از طرف دیگر مقوله علم و فناوری از مهمترین زیرساختهای پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرصههای مختلف است. به این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2162   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش


مقدمه تحقق ارزشهاو آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی مستلزم تلاش همهجانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساختهای تعالی همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصههای مختلف است. تحقق آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملتها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسانهای عالم، متقی وآزاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2100   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی

سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی


مقدمه سرزمین ایران کشوری ممتاز و با رتبه بالا از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای ۱۱اقلیم از ۱۳اقلیم شناخته شده جهانی است. براساس نظر گیاهشناسان و پژوهشگران، تعداد گونههای گیاهی ایران در حدود ۸۰۰۰گونه است که از نظر تنوع گونهای حداقل دو برابر قاره اروپاست. تحقیقات نشان داده است که بیش از ۲۳۰۰گونه از گیاهان کشور دارای خواص دارویی، عطری، ادویهای و آرایشی- بهداشتی هستند. به علاوه ۱۷۲۸گونه از این گیاهان بهعنوان گیاهان بومی۱ ایران میباشند، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2258   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور


ناشر: دفتر تبلیغات و اطلاعرسـانی، معاونـت امـور مطبوعـاتی و اطـلاعرسـانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نظارت: احساناله حجتی بازنگری و تنظیم: مسعود اسعدی شمارگان: ۳۰۰۰نسخه سال چاپ: ۱۳۹۲ حروفچینی و صفحهآرایی: شهین زمانی طراح جلد: علی ناظمی )نقطه هنر( نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتمـادزاده، روبـروی بیمارسـتان ۵۰۱ارتش، ساختمان ۱۲۱ ۸۸۰۰۴۱۸۴ ، ۸۸۰۱۲۶۷۴ :تلفن نشانی وبگاه: www.ad.gov.ir لیتوگرافی، چاپ و صحافی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2140   نویسنده : farhangoandisheh