no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

بایگانی‌های تبلیغ دین | سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

مطالب

برچسب : تبلیغ دین
PDF
کتاب نگاشت نهادی دستگاه های فرهنگی حوزه تبلیغ دین
100,000 ریال

کتاب نگاشت نهادی دستگاه های فرهنگی حوزه تبلیغ دین


مقدمه بروز انقالبهـا در جوامـع بـه دنبـال عـدم توانـایی پاسـخگویی نظـام حکـومتی بـه خواستها و نیازهای عمومی است. از این روست که به دنبـال پیـروزی هـر انقـالب ، رهبران آن انقالب اقدامات خود را از بخشهایی از جامعه آغاز میکنند کـه بیشـترین فاصله را از وضعیت مطلوب داشته باشد. وجه بارز نارضایتی عمومی ایجاد شده در سیستم حکومت پادشـاهی ایـران وجـه دینی و فرهنگی کارکرد ساختار حکومت بـوده اسـ ت. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / مارس / 2019   بازدید : 566   نویسنده : farhangoandisheh