no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

پورتال ارائه خدمات مشاوره و سرویسهای فرهنگی


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

مطالب

PDF
آشنایی با نظام مدیریت راهبردی کشور
50,000 ریال

آشنایی با نظام مدیریت راهبردی کشور


عنوان:آشنایی با نظام مدیریت راهبردی کشور(قوانین و مقررات شورای عالی) جلد اول: شورا ها تدوین و تحقیق:محمد رضا موذنیان راهنمایی و نظارت:دکتر مهدی ناظمی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / آگوست / 2017   بازدید : 1718    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
آشنایی با قوانین و مقررات و دستگاه های حوزه ارتباطات اسلامی
50,000 ریال

آشنایی با قوانین و مقررات و دستگاه های حوزه ارتباطات اسلامی


مقدمه انقلاب اسلامی ایران، انقلابی فرهنگی بود. ایران، ظرف بروز و ظهور ایـن انقـلاب در سـال ۱۳۵۷ گردیـد. انقلاب اسلامی جریان مستمری است که زمان ها و مکان ها را در برمیگیرد و محدود به ملت و کشـوری نمیباشد. رویکرد جهانی رهبر اسلامشناس و مصلح و انقلابی بزرگ قرن، حضـرت امـام خمینـی (ره)، اصـلیتـرین عامل پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، علیرغم مقابلهی گسترده و عظیم قدرت هـای اسـتکباری شـرق و غرب، آمریکا و شوروی و انگلیس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / جولای / 2017   بازدید : 4519    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
ساختار و سازمان دستگاههای فرهنگی (ویرایش دوم)
100,000 ریال

ساختار و سازمان دستگاههای فرهنگی (ویرایش دوم)


مقدمه انقلاب اسلامی، انقلابی فرهنگی است. این انقلاب بر اساس فرهنگ و ارزشهای اسلامی شککل گرفتکه است و در پی حاکمسازی آن در جامعه میباشد و تا تحقق این هدف، استمرار خواهد داشت. شورایعالی انقلاب فرهنگی جایگاه بیبکدیلی در نظکام مکدیریت راهبکردی فرهنگکی کشکور دارد ککه عهدهدار مسئولیتی سنگین در استمرار انقلاب اسلامی میباشد. این میراث گرانقدر بنیانگذار و رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، همواره مورد توجه و تأکید خلکف صکالا ایشکان، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / ژانویه / 2017   بازدید : 1905    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب قدرت نرم
60,000 ریال

کتاب قدرت نرم


چکیده با وقوع جنبش بیداری اسلامی در جنوب غربی آسیا، اندیشمندان داخلی و خارجی زیادی، به ظرفیتهای الگوی انقلاب اسلامی ایران، به عنوان یک عامل مؤثر،در ایجاد، تقویت و استمرار جریانهای اخیر پرداختهاند. تحولات اخیر در جنوب غربی آسیادر قالب انقلابهای مردمی توانسته چشمانداز نوینی جهت تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران در گسترش این انقلابها به وجود بیاورد. نقاط مشترکی چون ضدیت بارژیم اسراییل،ضدیت بااستبدادوتقویت هویت اسلامی- ملی بین انقلاب ایران و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / نوامبر / 2016   بازدید : 2114    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب فرهنگ و اندیشه
60,000 ریال

کتاب فرهنگ و اندیشه


چکیده سؤال اصلی تحقیق این است که مدل جامع جریانشناسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد ادبیات موجود درباره جریانشناسی در ایران بشدت فقیر است. اغلب منابع در اینباره به سالهای قبل از انقلاب باز میگردد و آثارمحدودی یافت میشود که به طور مستقل به طراحی مدل جریانشناسی درایران پرداخته باشد. برای شناسایی جامع جریان های فرهنگی در ایران به مدلی نیاز است تا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / نوامبر / 2016   بازدید : 1700    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
نهادی سازی و مهندسی فرهنگی
60,000 ریال

نهادی سازی و مهندسی فرهنگی


چکیده نظام مدیریت دولتی در کشورهای در حال توسعه به عنوان جوامع در حال گذار دارای ویژگی هایی هستند که این ویژگیها درجوامع توسعه یافته کاملاً متحول شدها ست. مدیریت نظام اداری کشورها با ساز و کارهای بوروکراتیک و ساختارهای مکانیکی از عهده تأمین خدمات عمومی جامعه برنمی آید و مورد نقد جدی قرار میگیرد. مدیریت دولتی نوین در پی مهندسی فرهنگی نظام اداری و زمین هسازی لازم برای حاکم شدن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / نوامبر / 2016   بازدید : 1712    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
مهندسی فرهنگی و چشم انداز
0 ریال

مهندسی فرهنگی و چشم انداز


پیشگفتار اصلی ترین هدف نظام مقدس جمهوری اسلامی، هدف فرهنگی است. انقلاب اسلامی جریانی است که تحول مستمر در همه شئون جامعه در سطح ملی و فراملی، مبتنی به اسلام ناب محمدی (ص) را موجب میشود. نظام جمهوری اسلامی ایران برساخته پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی است بنابراین فلسفه وجودی این نظام حاکمیت بخشی به فرهنگ و ارزشهای اسلامی در مهندسی و مدیریت نظامهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / نوامبر / 2016   بازدید : 1947    نویسنده : farhangoandisheh
DOC
لزوم و راهکارهای ارتقاء کیفیت فعالیت های فرهنگی در مساجد

لزوم و راهکارهای ارتقاء کیفیت فعالیت های فرهنگی در مساجد


چکیده مسجد اصلی ترین نهاد فرهنگی نظام اسلامی است، دین مقدس اسلام برای این نهاد عبادی، کارکردهای مختلفی منظور داشته است. مسجد در هر منطقه و محل، مأمن و مایه خیر و برکت بوده و کانون و محور پیوند مردم یک محله برای همکاری و یاری با یکدیگر در تأمین نیازهای مادی و معنوی و فردی و اجتماعی است. احیاء مساجد، احیاء اسلام و عزت مسلمانان و حاکمیت اسلامی است. با این توصیف می توان مهم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / نوامبر / 2016   بازدید : 1732    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت

در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت


چکیده با اعتقاد به اینکه محیط، تأثیر به سزایی در شکل گیری شخصیت هر فرد دارد، مـیتـوان گفـت کـانون هـای عبادی و مذهبی نقش مهمی در فرآیند تربیتی انسان ایفا می کنند. چرا که بعد روحـی انسـان بـه جهـت اینکـه برخاسته از خاستگاه فطری و الهی است و به لحاظ انعطافپذیری در امر پذیرش آموزه های تربیتـی و اعتقـادی، در چنین محیطهایی بهتـر قابـل رشـد و تربیـت پـذیری اسـت. در بـین کـانونهـای مـذهبی، مسـجد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1708    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
بازی کودکان در مسجد

بازی کودکان در مسجد


چکیده در بررسی موضوع فوق دو محور اساسی وجود دارد، مسجد و بازی کودک. مسجد ستون جامعۀ اسلامی بوده و باید در تداوم نقش آن برای آینده تدبیر شود. کودک هم آینده جامعه و حیات آتی جامعه را رقم خواهد زد. پس بدیهی است که باید رابطۀ منطقی و همه جانبه و قوی بین این دو شالوده مهم جامعه تعریف و برقرار شود. در این مقاله ابتدا به نقشآفرینی هر یک از این شالودهها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1987    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب ساختار و سازمان دستگاههای فرهنگی
100,000 ریال

کتاب ساختار و سازمان دستگاههای فرهنگی


مقدمه انقلاب اسـلامی، انقلابی فرهنگی اسـت. این انقلاب بر اساس فرهنگ و ارزشهای اسلامی شـکل گرفته و در پی حاکمسازی فرهنگ و ارزشهای اسلامی در جامعه میباشد. انقلاب اسلامی تا حاکم شدن فرهنگ و ارزشهای اسلامی استمرار خواهد داشت. شـورایعالی انقلاب فرهنگی جایگاه بیبدیلی در نظام مدیریت راهبردی فرهنگی کشـور است که عهدهدار مسئولیتی سنگین در استمرار انقلاب اسلامی است. این میراث گرانقدر بنیانگذار و رهبر بزرگوار انقلاب اســلامی حضــرت امام خمینی )ره( همواره مورد توجه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1815    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
بررسی تاثیر میزان دینداری بر سلامت فردی و اجتماعی افراد

بررسی تاثیر میزان دینداری بر سلامت فردی و اجتماعی افراد


چکیده: هدف این پژوهش، بررسی تاثیرمیزاندینداریبرسلامتیفردیواجتماعیافراد. برای بررسی ابعاد مختلف دینداری با توجه به مطالعات صورت گرفتهاز روش پیمایش و پرسشنامه بهره گرفته ایم. لذا یک نمونهای شامل ۳۸۳نفر را بصورت تصادفی انتخاب کرده که اکثریت افراد در گروه سنی ۳۰-۴۰بوده و %۵۶از این افراد مرد و %۴۳زن میباشد. پرسشنامه در رابطه با وضعیت سلامت افراد و میزان تعهد آنها به انجام واجبات و مستحبات یک سری سوالاتی را مطرح کرده است. نتایج حاصل از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / سپتامبر / 2016   بازدید : 3487    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
سند ملی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی

سند ملی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی


مقدمه با‌ارتقای‌سطح‌بهداشت‌و‌کشف‌درمان‌های‌جدید،‌سطح‌ سلامت‌جوامع‌و‌میانگین‌طول‌عمر‌در‌جهان‌افزایش‌یافته‌ است.‌با‌این‌حال‌درمان‌بیماری‌های‌مزمنی‌که‌با‌زوال‌و‌ تخریب‌بافت‌و‌ارگان‌همراه‌هستند‌و‌همچنین‌بیماری‌های‌ ارثی‌و‌سرطان‌ها‌هنوز‌از‌چالش‌های‌حل‌نشده‌پزشکی‌امروز‌به‌ شمار‌می‌آیند.‌در‌سال‌های‌اخیر،‌دانشمندان‌خواص‌سلول‌های‌ ویژه‌ای‌را‌به‌نام‌سلول‌های‌بنیادی‌توصیف‌کرده‌اند‌که‌امید‌ فراوان‌است‌بتوان‌از‌آنها‌در‌درمان‌چنین‌بیماری‌هایی‌سود‌ جست.‌این‌سلول‌ها‌قابلیت‌نوسازی‌و‌تمایز‌به‌انواع‌سلول‌های‌ بدن‌را‌دارا‌هستند.‌در‌افق‌توسعه‌این‌علم‌امکان‌تولید‌و‌ ترمیم‌بافت‌و‌بازسازی‌اعضای‌بدن‌با‌استفاده‌از‌سلول‌های‌ بنیادی‌در‌مهندسی‌بافت‌و‌طب‌بازساختی‌و‌همچنین‌درمان‌ بیماری‌های‌ارثی‌و‌سرطانی‌ ً [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1889    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
نقشه جامع علمی کشور

نقشه جامع علمی کشور


دستیابی به آرمانهای بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش همهجانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. از این رو تدوین و اجرای برنامههای پیشرفت در بازههای زمانی معین و اختصاص منابع لازم برای تحقق اهداف این برنامهها از لوازم ضروری احراز جایگاهی در شأن ایران اسلامی است. از طرف دیگر مقوله علم و فناوری از مهمترین زیرساختهای پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرصههای مختلف است. به این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1858    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش


مقدمه تحقق ارزشهاو آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی مستلزم تلاش همهجانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساختهای تعالی همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصههای مختلف است. تحقق آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملتها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسانهای عالم، متقی وآزاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1758    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی

سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی


مقدمه سرزمین ایران کشوری ممتاز و با رتبه بالا از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای ۱۱اقلیم از ۱۳اقلیم شناخته شده جهانی است. براساس نظر گیاهشناسان و پژوهشگران، تعداد گونههای گیاهی ایران در حدود ۸۰۰۰گونه است که از نظر تنوع گونهای حداقل دو برابر قاره اروپاست. تحقیقات نشان داده است که بیش از ۲۳۰۰گونه از گیاهان کشور دارای خواص دارویی، عطری، ادویهای و آرایشی- بهداشتی هستند. به علاوه ۱۷۲۸گونه از این گیاهان بهعنوان گیاهان بومی۱ ایران میباشند، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1931    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
تعیین و تبیین راهکارهای صنعت چاپ و نشر

تعیین و تبیین راهکارهای صنعت چاپ و نشر


چکیده: امروزه کتاب مهمترین کالای فرهنگی جوامع محسوب میشود. کتابهای خوب مرزهای جغرافیایی را در مینوردند و بر انسانها فراتر از دین و ملیت تأثیر میگذارند به همین دلیل چاپ و نشر کتاب همواره در کانون توجه مدیران فرهنگـی هر کشوری است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. کتاب و مقالات میتوانند به رشد شعور اجتماع و بهبود سطح سواد مردم کمک شایانی نماید. به خصوص در دنیای امروز که نفوذ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1628    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
بررسی نقش گروه های فرهنگی سیاسی در عراق

بررسی نقش گروه های فرهنگی سیاسی در عراق


بیان مسئله: عراق جامعه ای با اکثریت مسلمان )در حدود ۹۷درصد( است که در این میان شیعیان با حدود ۶۵ درصد اکثریت و سنی ها با حدود ۳۵درصد مابقی آن را تشکیل می دهند. ۳درصد دیگر این جامعه را نیز مسیحیان و یهودیان، تشکیل می دهند. در عراق ما شاهد فعالیت احزاب و گروه هایی هستیم که با توجه به بافت جمعیتی عراق و حضور اکثریت مسلمان در این کشور همواره شاهد تاثیرات جدی مسلمانان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1692    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور


ناشر: دفتر تبلیغات و اطلاعرسـانی، معاونـت امـور مطبوعـاتی و اطـلاعرسـانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نظارت: احساناله حجتی بازنگری و تنظیم: مسعود اسعدی شمارگان: ۳۰۰۰نسخه سال چاپ: ۱۳۹۲ حروفچینی و صفحهآرایی: شهین زمانی طراح جلد: علی ناظمی )نقطه هنر( نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتمـادزاده، روبـروی بیمارسـتان ۵۰۱ارتش، ساختمان ۱۲۱ ۸۸۰۰۴۱۸۴ ، ۸۸۰۱۲۶۷۴ :تلفن نشانی وبگاه: www.ad.gov.ir لیتوگرافی، چاپ و صحافی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1873    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
نقشه مهندسی فرهنگی کشور

نقشه مهندسی فرهنگی کشور


• ضوابط و قواعدی را که شــورای محتــرم عالی انقلاب فرهنگی وضع مینمایند باید ترتیب آثار داده شــود.( – ۱۳۶۳/۱۲/۶صحیفه نور، ج ،۱۹ )۱۷۱ ص • فرهنگ مبدأ همه خوشبختیها و بدبختیهای ملت است.(-۱۳۵۶/۱۰/۲۷ صحیفه نور، ج ،۳ص)۳۰۶ • فرهنگ اساس ملت است، اساس ملیت یک ملت است. اساس استقلال یک ملت است.( -۱۳۵۸/۱/۲۹صحیفه نور، ج ،۷ص)۵۷ • اگر انحرافی در فرهنگ یک کشــور پیدا شود ... دیری نخواهد گذشت که انحراف فرهنگی بر همه غلبــه میکند و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2525    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
جریان شناسی احزاب و جریانات فرهنگی – سیاسی در عراق و ارائه راهبردهای همگرایی
0 ریال

جریان شناسی احزاب و جریانات فرهنگی – سیاسی در عراق و ارائه راهبردهای همگرایی


چکیده: هدف اصلی این نوشتار بررسی مهمترین و تاثیرگذارترین گروههای فرهنگی - سیاسی موجود در عراق است. گروههای فرهنگی و سیاسی حاضر در صحنه سیاسی امروز عراق که دارای بیشترین تاثیر بر دولت، سیاست داخلی و خارجی این کشور هستند، کدامند؟ کدام یک از این جریانات بیشترین تاثیر را بر روابط ایران و عراق داشته و در جهت همسو سازی سیاست خارجی وسیاست های منطقهای عراق موثرند؟ فرضیه این نوشتار این گونه مطرح می شود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1931    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
چگونگی ساماندهی فعالیت های اصلی حوزه رسانههای غیرمکتوب در مقابله با جنگ نرم دشمن
0 ریال

چگونگی ساماندهی فعالیت های اصلی حوزه رسانههای غیرمکتوب در مقابله با جنگ نرم دشمن


۱٫۱فرهنگ فرهنگ مهمترین عنصر هویت ساز در یک جامعه است و اساساً شناخت هویت یک ملت بدون شناخت فرهنگ آن امکان پذیر نیست. تمدن ها در حقیقت شکل عینیت یافته و تجسم خارجی فرهنگ جوامع هستند و لذا شناخت تمدن ها نیز منوط به درک صحیح از فرهنگ جوامع انسانی است. از آنجا که فرهنگ اساس هویت، هوای تنفس و ضامن استقلال و موجودیت یک ملت است، بدیهی است که سیاست گذاری و برنامه ریزی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1636    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
سنجش اقتصاد حج در جمهوری اسلامی ایران
0 ریال

سنجش اقتصاد حج در جمهوری اسلامی ایران


گستره ابعاد اقتصادی حج قبلهگاه مسلمانان برخوردار از آیات بینات، امنیت و هدایت جهانیان است. پناهگاه بشریت و مکان امن برای عارفان و معتکفان درگاه الهی است. تمامی انسانها مأمور به زیات آن و شاهد منافع آن هستند. بیابان لمیزرع و وادی خشک به دعای ابراهیم )علیه السلام( محل وفود انسانها گشت و نعمتهای الهی بر آن باریدن گرفت. )سوره آل عمران، آیه ،۹۶ابراهیم، ۳۵ـ ،۳۷حج، ۲۶ـ ،۲۷بقره، ۱۲۵و .(۱۲۶سالها از آن زمان میگذرد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1717    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
بررسی تاثیر میزان دینداری بر سلامت فردی و اجتماعی افراد
0 ریال

بررسی تاثیر میزان دینداری بر سلامت فردی و اجتماعی افراد


چکیده: هدف این پژوهش، بررسی تاثیرمیزاندینداریبرسلامتیفردیواجتماعیافراد. برای بررسی ابعاد مختلف دینداری با توجه به مطالعات صورت گرفتهاز روش پیمایش و پرسشنامه بهره گرفته ایم. لذا یک نمونهای شامل ۳۸۳نفر را بصورت تصادفی انتخاب کرده که اکثریت افراد در گروه سنی ۳۰-۴۰بوده و %۵۶از این افراد مرد و %۴۳زن میباشد. پرسشنامه در رابطه با وضعیت سلامت افراد و میزان تعهد آنها به انجام واجبات و مستحبات یک سری سوالاتی را مطرح کرده است. نتایج حاصل از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1978    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
جامعه شناسی خبرگزاریها
0 ریال

جامعه شناسی خبرگزاریها


مقدمه امروزه خبرگزاریها نقش مهمی در بازار خبر در دنیا ایفا می کنند بطوریکه خبرگزاریها امروزه منبع بزرگ تغذیه شبکه های رادیویی تلویزیونی و سایت های خبری گشته اند. هرچند خود خبر گزاریها نیز معمولا مجاری اینچنینی برای اخبار تولیدی خود دارند. در هر حال رقابت شدیدی در دنیا بر سر اخبار شکل گرفته و این امر سبب گردیده هر روز بر تعداد خبر گزاریها افزوده شود. رشد روز افزون خبرگزاریها می تواند یک مزیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1478    نویسنده : farhangoandisheh