no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

بایگانی‌های محصولات رایگان - سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

مطالب

موضوع : محصولات رایگان
DOC
لزوم و راهکارهای ارتقاء کیفیت فعالیت های فرهنگی در مساجد

لزوم و راهکارهای ارتقاء کیفیت فعالیت های فرهنگی در مساجد


چکیده مسجد اصلی ترین نهاد فرهنگی نظام اسلامی است، دین مقدس اسلام برای این نهاد عبادی، کارکردهای مختلفی منظور داشته است. مسجد در هر منطقه و محل، مأمن و مایه خیر و برکت بوده و کانون و محور پیوند مردم یک محله برای همکاری و یاری با یکدیگر در تأمین نیازهای مادی و معنوی و فردی و اجتماعی است. احیاء مساجد، احیاء اسلام و عزت مسلمانان و حاکمیت اسلامی است. با این توصیف می توان مهم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / نوامبر / 2016   بازدید : 2119   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت

در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت


چکیده با اعتقاد به اینکه محیط، تأثیر به سزایی در شکل گیری شخصیت هر فرد دارد، مـیتـوان گفـت کـانون هـای عبادی و مذهبی نقش مهمی در فرآیند تربیتی انسان ایفا می کنند. چرا که بعد روحـی انسـان بـه جهـت اینکـه برخاسته از خاستگاه فطری و الهی است و به لحاظ انعطافپذیری در امر پذیرش آموزه های تربیتـی و اعتقـادی، در چنین محیطهایی بهتـر قابـل رشـد و تربیـت پـذیری اسـت. در بـین کـانونهـای مـذهبی، مسـجد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1922   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
بازی کودکان در مسجد

بازی کودکان در مسجد


چکیده در بررسی موضوع فوق دو محور اساسی وجود دارد، مسجد و بازی کودک. مسجد ستون جامعۀ اسلامی بوده و باید در تداوم نقش آن برای آینده تدبیر شود. کودک هم آینده جامعه و حیات آتی جامعه را رقم خواهد زد. پس بدیهی است که باید رابطۀ منطقی و همه جانبه و قوی بین این دو شالوده مهم جامعه تعریف و برقرار شود. در این مقاله ابتدا به نقشآفرینی هر یک از این شالودهها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2321   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
بررسی تاثیر میزان دینداری بر سلامت فردی و اجتماعی افراد

بررسی تاثیر میزان دینداری بر سلامت فردی و اجتماعی افراد


چکیده: هدف این پژوهش، بررسی تاثیرمیزاندینداریبرسلامتیفردیواجتماعیافراد. برای بررسی ابعاد مختلف دینداری با توجه به مطالعات صورت گرفتهاز روش پیمایش و پرسشنامه بهره گرفته ایم. لذا یک نمونهای شامل ۳۸۳نفر را بصورت تصادفی انتخاب کرده که اکثریت افراد در گروه سنی ۳۰-۴۰بوده و %۵۶از این افراد مرد و %۴۳زن میباشد. پرسشنامه در رابطه با وضعیت سلامت افراد و میزان تعهد آنها به انجام واجبات و مستحبات یک سری سوالاتی را مطرح کرده است. نتایج حاصل از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / سپتامبر / 2016   بازدید : 3769   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
سند ملی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی

سند ملی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی


مقدمه با‌ارتقای‌سطح‌بهداشت‌و‌کشف‌درمان‌های‌جدید،‌سطح‌ سلامت‌جوامع‌و‌میانگین‌طول‌عمر‌در‌جهان‌افزایش‌یافته‌ است.‌با‌این‌حال‌درمان‌بیماری‌های‌مزمنی‌که‌با‌زوال‌و‌ تخریب‌بافت‌و‌ارگان‌همراه‌هستند‌و‌همچنین‌بیماری‌های‌ ارثی‌و‌سرطان‌ها‌هنوز‌از‌چالش‌های‌حل‌نشده‌پزشکی‌امروز‌به‌ شمار‌می‌آیند.‌در‌سال‌های‌اخیر،‌دانشمندان‌خواص‌سلول‌های‌ ویژه‌ای‌را‌به‌نام‌سلول‌های‌بنیادی‌توصیف‌کرده‌اند‌که‌امید‌ فراوان‌است‌بتوان‌از‌آنها‌در‌درمان‌چنین‌بیماری‌هایی‌سود‌ جست.‌این‌سلول‌ها‌قابلیت‌نوسازی‌و‌تمایز‌به‌انواع‌سلول‌های‌ بدن‌را‌دارا‌هستند.‌در‌افق‌توسعه‌این‌علم‌امکان‌تولید‌و‌ ترمیم‌بافت‌و‌بازسازی‌اعضای‌بدن‌با‌استفاده‌از‌سلول‌های‌ بنیادی‌در‌مهندسی‌بافت‌و‌طب‌بازساختی‌و‌همچنین‌درمان‌ بیماری‌های‌ارثی‌و‌سرطانی‌ ً [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2103   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
نقشه جامع علمی کشور

نقشه جامع علمی کشور


دستیابی به آرمانهای بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش همهجانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. از این رو تدوین و اجرای برنامههای پیشرفت در بازههای زمانی معین و اختصاص منابع لازم برای تحقق اهداف این برنامهها از لوازم ضروری احراز جایگاهی در شأن ایران اسلامی است. از طرف دیگر مقوله علم و فناوری از مهمترین زیرساختهای پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرصههای مختلف است. به این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2118   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش


مقدمه تحقق ارزشهاو آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی مستلزم تلاش همهجانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساختهای تعالی همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصههای مختلف است. تحقق آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملتها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسانهای عالم، متقی وآزاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2065   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی

سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی


مقدمه سرزمین ایران کشوری ممتاز و با رتبه بالا از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای ۱۱اقلیم از ۱۳اقلیم شناخته شده جهانی است. براساس نظر گیاهشناسان و پژوهشگران، تعداد گونههای گیاهی ایران در حدود ۸۰۰۰گونه است که از نظر تنوع گونهای حداقل دو برابر قاره اروپاست. تحقیقات نشان داده است که بیش از ۲۳۰۰گونه از گیاهان کشور دارای خواص دارویی، عطری، ادویهای و آرایشی- بهداشتی هستند. به علاوه ۱۷۲۸گونه از این گیاهان بهعنوان گیاهان بومی۱ ایران میباشند، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2166   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور


ناشر: دفتر تبلیغات و اطلاعرسـانی، معاونـت امـور مطبوعـاتی و اطـلاعرسـانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نظارت: احساناله حجتی بازنگری و تنظیم: مسعود اسعدی شمارگان: ۳۰۰۰نسخه سال چاپ: ۱۳۹۲ حروفچینی و صفحهآرایی: شهین زمانی طراح جلد: علی ناظمی )نقطه هنر( نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتمـادزاده، روبـروی بیمارسـتان ۵۰۱ارتش، ساختمان ۱۲۱ ۸۸۰۰۴۱۸۴ ، ۸۸۰۱۲۶۷۴ :تلفن نشانی وبگاه: www.ad.gov.ir لیتوگرافی، چاپ و صحافی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2100   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
نقشه مهندسی فرهنگی کشور

نقشه مهندسی فرهنگی کشور


• ضوابط و قواعدی را که شــورای محتــرم عالی انقلاب فرهنگی وضع مینمایند باید ترتیب آثار داده شــود.( – ۱۳۶۳/۱۲/۶صحیفه نور، ج ،۱۹ )۱۷۱ ص • فرهنگ مبدأ همه خوشبختیها و بدبختیهای ملت است.(-۱۳۵۶/۱۰/۲۷ صحیفه نور، ج ،۳ص)۳۰۶ • فرهنگ اساس ملت است، اساس ملیت یک ملت است. اساس استقلال یک ملت است.( -۱۳۵۸/۱/۲۹صحیفه نور، ج ،۷ص)۵۷ • اگر انحرافی در فرهنگ یک کشــور پیدا شود ... دیری نخواهد گذشت که انحراف فرهنگی بر همه غلبــه میکند و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2818   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
بررسی تاثیر میزان دینداری بر سلامت فردی و اجتماعی افراد
0 ریال

بررسی تاثیر میزان دینداری بر سلامت فردی و اجتماعی افراد


چکیده: هدف این پژوهش، بررسی تاثیرمیزاندینداریبرسلامتیفردیواجتماعیافراد. برای بررسی ابعاد مختلف دینداری با توجه به مطالعات صورت گرفتهاز روش پیمایش و پرسشنامه بهره گرفته ایم. لذا یک نمونهای شامل ۳۸۳نفر را بصورت تصادفی انتخاب کرده که اکثریت افراد در گروه سنی ۳۰-۴۰بوده و %۵۶از این افراد مرد و %۴۳زن میباشد. پرسشنامه در رابطه با وضعیت سلامت افراد و میزان تعهد آنها به انجام واجبات و مستحبات یک سری سوالاتی را مطرح کرده است. نتایج حاصل از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2195   نویسنده : farhangoandisheh