no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

بایگانی‌های مقاله - سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

مطالب

موضوع : مقاله
PDF
در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت

در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت


چکیده با اعتقاد به اینکه محیط، تأثیر به سزایی در شکل گیری شخصیت هر فرد دارد، مـیتـوان گفـت کـانون هـای عبادی و مذهبی نقش مهمی در فرآیند تربیتی انسان ایفا می کنند. چرا که بعد روحـی انسـان بـه جهـت اینکـه برخاسته از خاستگاه فطری و الهی است و به لحاظ انعطافپذیری در امر پذیرش آموزه های تربیتـی و اعتقـادی، در چنین محیطهایی بهتـر قابـل رشـد و تربیـت پـذیری اسـت. در بـین کـانونهـای مـذهبی، مسـجد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1922   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
بازی کودکان در مسجد

بازی کودکان در مسجد


چکیده در بررسی موضوع فوق دو محور اساسی وجود دارد، مسجد و بازی کودک. مسجد ستون جامعۀ اسلامی بوده و باید در تداوم نقش آن برای آینده تدبیر شود. کودک هم آینده جامعه و حیات آتی جامعه را رقم خواهد زد. پس بدیهی است که باید رابطۀ منطقی و همه جانبه و قوی بین این دو شالوده مهم جامعه تعریف و برقرار شود. در این مقاله ابتدا به نقشآفرینی هر یک از این شالودهها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2321   نویسنده : farhangoandisheh