no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

بایگانی‌های مسجد - سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

مطالب

موضوع : مسجد
PDF
کتاب مدیریت راهبردی مساجد
70,000 ریال

کتاب مدیریت راهبردی مساجد


عنوان کتاب: کتاب مدیریت راهبردی مساجدتهیه و تدوین:دکتر مهدی ناظمی اردکانی،هیات علمی دانشگاه امام حسین،محمد تقی امینی،حمید شریفی زارچیویراستار: فرهاد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / آگوست / 2019   بازدید : 1777   نویسنده : farhangoandisheh
DOC
لزوم و راهکارهای ارتقاء کیفیت فعالیت های فرهنگی در مساجد

لزوم و راهکارهای ارتقاء کیفیت فعالیت های فرهنگی در مساجد


چکیده مسجد اصلی ترین نهاد فرهنگی نظام اسلامی است، دین مقدس اسلام برای این نهاد عبادی، کارکردهای مختلفی منظور داشته است. مسجد در هر منطقه و محل، مأمن و مایه خیر و برکت بوده و کانون و محور پیوند مردم یک محله برای همکاری و یاری با یکدیگر در تأمین نیازهای مادی و معنوی و فردی و اجتماعی است. احیاء مساجد، احیاء اسلام و عزت مسلمانان و حاکمیت اسلامی است. با این توصیف می توان مهم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / نوامبر / 2016   بازدید : 2119   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت

در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت


چکیده با اعتقاد به اینکه محیط، تأثیر به سزایی در شکل گیری شخصیت هر فرد دارد، مـیتـوان گفـت کـانون هـای عبادی و مذهبی نقش مهمی در فرآیند تربیتی انسان ایفا می کنند. چرا که بعد روحـی انسـان بـه جهـت اینکـه برخاسته از خاستگاه فطری و الهی است و به لحاظ انعطافپذیری در امر پذیرش آموزه های تربیتـی و اعتقـادی، در چنین محیطهایی بهتـر قابـل رشـد و تربیـت پـذیری اسـت. در بـین کـانونهـای مـذهبی، مسـجد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1922   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
بازی کودکان در مسجد

بازی کودکان در مسجد


چکیده در بررسی موضوع فوق دو محور اساسی وجود دارد، مسجد و بازی کودک. مسجد ستون جامعۀ اسلامی بوده و باید در تداوم نقش آن برای آینده تدبیر شود. کودک هم آینده جامعه و حیات آتی جامعه را رقم خواهد زد. پس بدیهی است که باید رابطۀ منطقی و همه جانبه و قوی بین این دو شالوده مهم جامعه تعریف و برقرار شود. در این مقاله ابتدا به نقشآفرینی هر یک از این شالودهها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2321   نویسنده : farhangoandisheh