no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

بایگانی‌های مدیریت فرهنگی - سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

مطالب

موضوع : مدیریت فرهنگی
PDF
کتاب مدیریت راهبردی مساجد
70,000 ریال

کتاب مدیریت راهبردی مساجد


عنوان کتاب: کتاب مدیریت راهبردی مساجدتهیه و تدوین:دکتر مهدی ناظمی اردکانی،هیات علمی دانشگاه امام حسین،محمد تقی امینی،حمید شریفی زارچیویراستار: فرهاد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / آگوست / 2019   بازدید : 1777   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب مدیریت راهبردی نظام فرهنگی کشور
100,000 ریال

کتاب مدیریت راهبردی نظام فرهنگی کشور


مقدمه نظام فرهنگی کشور، به چارچوبی پیوسته، هماهنگ، مـرتب و برخـوردار از شـیوه هـای علمی تصمیمسازی و تصمیمگیـری سـاز و کارهـای الزم بـرای انجـام مطلـوب وظـایف خویش نیازمند است تحقیق و پژوهش زمینه مناسبی است که پیشفرضهای متعـدد را که تبادل فکری و فرهنگی را به انحراف مـی کشـاند ، شناسـایی کـرده و پـس از ارزیـابی براساس آگاهی و دانش به سوی چارچوبهای روشن سوق میدهد. آنچه از پیشینه تحقیقات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / مارس / 2019   بازدید : 1999   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب نگاشت نهادی دستگاه های فرهنگی حوزه تبلیغ دین
100,000 ریال

کتاب نگاشت نهادی دستگاه های فرهنگی حوزه تبلیغ دین


مقدمه بروز انقالبهـا در جوامـع بـه دنبـال عـدم توانـایی پاسـخگویی نظـام حکـومتی بـه خواستها و نیازهای عمومی است. از این روست که به دنبـال پیـروزی هـر انقـالب ، رهبران آن انقالب اقدامات خود را از بخشهایی از جامعه آغاز میکنند کـه بیشـترین فاصله را از وضعیت مطلوب داشته باشد. وجه بارز نارضایتی عمومی ایجاد شده در سیستم حکومت پادشـاهی ایـران وجـه دینی و فرهنگی کارکرد ساختار حکومت بـوده اسـ ت. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / مارس / 2019   بازدید : 1778   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
الزامات طراحی سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر
70,000 ریال

الزامات طراحی سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر


پیشگفتار مولف در سنت علمی معموال" عدم شناخت کافی پدیدهها به اتخاذ شیوههای افراطی در تحلیل آنها میانجامد. افزایش شناخت بشر درباره بسیاری از پدیدههای اجتماعی از جمله فرهنگ، باعث تعدیل نگاه و رویکردهای مربوط شده است و امروزه نگرشهای دو وضعیتی سیاه و سفید تبدیل به طیفی که سیاه و سفید، حالت های خاص و استثنائی آن می باشد، شده است. در حقیقت ماهیت، پویایی و تاریخی بودن فرهنگ از یک سو و اثر بخشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / سپتامبر / 2018   بازدید : 1916   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب زمین و فرهنگ روستا
30,000 ریال

کتاب زمین و فرهنگ روستا


بهترین خاطره خیلی ها از سفر،به نواحی شمال کشور در گذشته های نه چندان دور،تصویر شالیزار ها و باغ هایی است که شبیه تکه های آینه همه جا پراکنده بودند؛خاطره ایی که بوی خوش برنج و جنگل و باران میدهد.اما حالا کمتر می شود این تصویر ها را دید و اولین نشانه از ورود به این مناطق،ویلا های مجلل است و ماشین های مدل بالای پارک شده جلوی هر کدام. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / ژانویه / 2018   بازدید : 2723   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب قدرت نرم
60,000 ریال

کتاب قدرت نرم


چکیده با وقوع جنبش بیداری اسلامی در جنوب غربی آسیا، اندیشمندان داخلی و خارجی زیادی، به ظرفیتهای الگوی انقلاب اسلامی ایران، به عنوان یک عامل مؤثر،در ایجاد، تقویت و استمرار جریانهای اخیر پرداختهاند. تحولات اخیر در جنوب غربی آسیادر قالب انقلابهای مردمی توانسته چشمانداز نوینی جهت تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران در گسترش این انقلابها به وجود بیاورد. نقاط مشترکی چون ضدیت بارژیم اسراییل،ضدیت بااستبدادوتقویت هویت اسلامی- ملی بین انقلاب ایران و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / نوامبر / 2016   بازدید : 2370   نویسنده : farhangoandisheh
DOC
لزوم و راهکارهای ارتقاء کیفیت فعالیت های فرهنگی در مساجد

لزوم و راهکارهای ارتقاء کیفیت فعالیت های فرهنگی در مساجد


چکیده مسجد اصلی ترین نهاد فرهنگی نظام اسلامی است، دین مقدس اسلام برای این نهاد عبادی، کارکردهای مختلفی منظور داشته است. مسجد در هر منطقه و محل، مأمن و مایه خیر و برکت بوده و کانون و محور پیوند مردم یک محله برای همکاری و یاری با یکدیگر در تأمین نیازهای مادی و معنوی و فردی و اجتماعی است. احیاء مساجد، احیاء اسلام و عزت مسلمانان و حاکمیت اسلامی است. با این توصیف می توان مهم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / نوامبر / 2016   بازدید : 2119   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
تعیین و تبیین راهکارهای صنعت چاپ و نشر

تعیین و تبیین راهکارهای صنعت چاپ و نشر


چکیده: امروزه کتاب مهمترین کالای فرهنگی جوامع محسوب میشود. کتابهای خوب مرزهای جغرافیایی را در مینوردند و بر انسانها فراتر از دین و ملیت تأثیر میگذارند به همین دلیل چاپ و نشر کتاب همواره در کانون توجه مدیران فرهنگـی هر کشوری است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. کتاب و مقالات میتوانند به رشد شعور اجتماع و بهبود سطح سواد مردم کمک شایانی نماید. به خصوص در دنیای امروز که نفوذ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1853   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
بررسی تاثیر میزان دینداری بر سلامت فردی و اجتماعی افراد
0 ریال

بررسی تاثیر میزان دینداری بر سلامت فردی و اجتماعی افراد


چکیده: هدف این پژوهش، بررسی تاثیرمیزاندینداریبرسلامتیفردیواجتماعیافراد. برای بررسی ابعاد مختلف دینداری با توجه به مطالعات صورت گرفتهاز روش پیمایش و پرسشنامه بهره گرفته ایم. لذا یک نمونهای شامل ۳۸۳نفر را بصورت تصادفی انتخاب کرده که اکثریت افراد در گروه سنی ۳۰-۴۰بوده و %۵۶از این افراد مرد و %۴۳زن میباشد. پرسشنامه در رابطه با وضعیت سلامت افراد و میزان تعهد آنها به انجام واجبات و مستحبات یک سری سوالاتی را مطرح کرده است. نتایج حاصل از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2195   نویسنده : farhangoandisheh