no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

مبانی و چگونگی ترسیم نقشه مهندسی کشور - سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
مبانی و چگونگی ترسیم نقشه مهندسی کشور
امتیاز 4.00 ( 1 رای )
pdf
فوریه 7, 2018
1 MB
50,000 ریال
تعداد صفحات:179
50,000 ریال – خرید

مبانی و چگونگی ترسیم نقشه مهندسی کشور


مقدمه:
کشور و جامعهای که در آن مستقر است، یک مجموعه و یـک نظـام و یـک سیـستم
محسوب میشود. این مجموعه شامل زیرمجموعههای فراوانی است و هرکـدام از ایـن
زیرمجموعهها نیز به نوبۀخود دارای زیر مجموعههای دیگری میباشند.
کشوری مهندسی شده است که همۀ این زیرمجموعهها همجهت و منسجم باشـند و
یک کل واحد را تشکیل دهند. در این صورت است که همۀ انـسانهای یـک جامعـه بـه
سمت هدف واحدی حرکت نموده و تلاش میکنند و رشد و تعالی انـسانها درگـرو آن
است که نظامها، زمینهساز بالفعل شدن توانائیهای بالقوه آنهـا شـده و نیازهـای مـادی و
معنوی آنان، به خوبی تأمین گردد.
برای اینکه تمدن و جامعه ای نو بر اساس فرهنگ و ارزش هایی متعالی ساخته شود
باید چهار مرحله اصلی زیر طی شود.
نخست نظام و دولت و حاکمیتی که پـشتوانه تمـدن و جامعـۀ کهنـه اسـت از میـان
برداشته شود و در قدم بعد به جای آن، نظام و حاکمیتی مستقر گردد کـه بـا فرهنـگ و
ارزشهای متعالی سازگار باشد.
قدم اول که پرهیجان تر و پر سروصدا تر از همه [مراحل تحول] است، ایجاد انقلاب
اسلامی [تحول بنیادین بر اساس یک سلسله ارزشها (مقـام معظـم رهبـری ۲۳/۰۲/۷۹[(
است.
(مقام معظم رهبری، ۱۲/۹/۱۳۸۱ (
قدم بعدی ، ترتب نظام اسلامی بر انقلاب اسلامی است، یعنی ایجاد نظـام اسـلامی،
یعنــی (اینکــه) هندســه عمــومی جامعــه، اســلامی شــود کــه ایــن هــم شــد
(مقام معظم رهبری، ۱۲/۹/۱۳۸۰تصاویر پیش نمایش


مبانی و چگونگی ترسیم نقشه مهندسی کشور-1

درباره نویسنده

farhangoandisheh 60 نوشته در سامانه فرهنگ و اندیشه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.