no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

ساختار و سازمان دستگاههای فرهنگی (ویرایش دوم) | سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
ساختار و سازمان دستگاههای فرهنگی (ویرایش دوم)
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
pdf
ژانویه 23, 2017
8 MB
100,000 ریال
تعداد صفحات769
100,000 ریال – خرید

ساختار و سازمان دستگاههای فرهنگی (ویرایش دوم)


مقدمه
انقلاب اسلامی، انقلابی فرهنگی است. این انقلاب بر اساس فرهنگ و ارزشهای اسلامی شککل گرفتکه
است و در پی حاکمسازی آن در جامعه میباشد و تا تحقق این هدف، استمرار خواهد داشت.
شورایعالی انقلاب فرهنگی جایگاه بیبکدیلی در نظکام مکدیریت راهبکردی فرهنگکی کشکور دارد ککه
عهدهدار مسئولیتی سنگین در استمرار انقلاب اسلامی میباشد. این میراث گرانقدر بنیانگذار و رهبر بزرگوار
انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، همواره مورد توجه و تأکید خلکف صکالا ایشکان، حضکرت امکام
خامنهای
(مد ظلهالعالی) بوده که در حفظ و ارتقای آن توصیه فرمودهاند.
دستگاههای فرهنگی کشور اصلیترین دستگاههایی هستند که عهدهدار اجرای سیاستها و راهبردهکا و
تدابیر مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، بهعنوان قرارگکاه اصکلی فرهنگکی کشکور در اسکتمرار انقکلاب
اسلامی و حاکمسازی فرهنگ و ارزشهای اسلامی در جامعه، میباشند.
انسجامبخشی و هماهنگسازی و نوسازی و بازسازی دستگاههای فرهنگی برای شکلگیری نظام فرهنگکی
کشور، از اولویتهای مهندسی فرهنگی کشور بوده و از اهمیت و ضرورت کامکل برخوردارنکد. مهندسکی و
مدیریت فرهنگی در نظامهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، در گرو تحقق بر نظام فرهنگی کشور میباشند.
دستگاههای متعدد فرهنگی موجود در کشور، در طول زمان و بکه اقتضکای شکرایش تشککیل شکدهانکد.
بخشی از این دستگاهها بازمانده از رژیم گذشته بوده و در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حکد
امکان تحولاتی را به خود پذیرفتهاند. دستگاهها و نهادهای فرهنگی زیادی نیز در سه دهه گذشته و بهخصوص
در دهۀ نخست، بهموجب نیازهای فراوانی که به فعالیتهای فرهنگی وجکود داشکته و برخاسکته از ماهیکت
فرهنگی انقلاب اسلامی بوده، حیات یافته و رشد کردهاند.
از آنجا که این مجموعه دستگاههای فرهنگی بر اساس نقشهای جامع شکل نگرفتهاند، بدیهی است که
کارکردها و ساختارهای مصوب و قانونی آنها یک کل منسجم را نسازند و فعالیتهای فرهنگی که به انجام
میرسانند، از همسویی و هماهنگی لازم برخوردار نباشند. سکاماندهکی جبهکه فرهنگکی انقکلاب اسکلامی
وظیفۀ خطیری است که امروز، از سوی رهبری معظکم انقکلاب اسکلامی بکر دوش شکورایعکالی انقکلاب
فرهنگی قرار گرفته و این مهم باید هر چه زودتر و کاملتر برای مقابله با جنگ نرم دشمن انجام پذیرد.

دراینصورت است که شورایعالی انقلاب فرهنگی،بهعنوان قرارگاه فرهنگی کشور، میتواند به راهبکری و
مدیریت کلان دستگاههای فرهنگی بپردازد، و نیز دستگاههای فرهنگی و مکدیران و کارشناسکان آنهکا، در
تعامل کامل و مؤثر با یکدیگر، قادر خواهند بود که طرحهای عظیم فرهنگی را در مقابل تهکاجم فرهنگکی
دشمن تهیه و تدوین کرده و به اجرا گذارند و فراتر از آن، با نهادینهسازی فرهنگ و ارزشهای اسلامی در
همۀ شئون جامعه، برای عموم ملتهای و بهخصوص ملتهای مسلمان الهامبخش باشند.
مجموعهای که جمعآوری و تنظیم شده است، مشتمل بر قکوانین و مصکوبات مربکوه بکه مأموریکت و
اهداف و شرح وظایف و ساختار و تشکیلات قریب به اتفاق دستگاههای فرهنگی کشکور بکوده و نخسکتین
مجموعۀ جامعی است که با بهرهگیری از آخرین اطلاعات رسمی از دستگاههای فرهنگکی تهیکه و تنظکیم
شده است.
علاوه بر بهرهگیری مؤثری که عموم مدیران و کارشناسان دستگاههای فرهنگی از طریکق آشکنایی بکا
سایر دستگاههای فرهنگی، در جهت فراهمسازی زمینههای همکاری و هماهنگی بین دستگاهی میتواننکد
داشته باشند، پژوهشگران نیز میتوانند درخصوص آسیبشناسی کارکردی و ساختاری دستگاههای فرهنگی
اقدام نموده و مسائل پیش روی ساماندهی جبهۀ فرهنگی انقلاب اسلامی را احصکا کننکد و آنهکا را بکرای
نوسازی و بازسازی منسجم و همجهتسازی اجزای نظام فرهنگی کشکور، مکورد پکژوهش و تحقیکق قکرار
دهند. از عموم مدیران و کارشناسان دستگاههای فرهنگی و صاحبنظران و پژوهشگران انتظار میرود ککه
کارگروه مدیریت کلان دستگاههای فرهنگی شورایعالی انقلاب فرهنگی را از نظرات خود بهرهمند سازند.
و من الله توفیق
دکتر مهدی ناظمی اردکانی

 

نویسندگان:دکتر مهدی ناظمی اردکانی-مختارحسنی سوخته سرایی-حمید شریفیتصاویر پیش نمایش


ساختار و سازمان دستگاههای فرهنگی (ویرایش دوم)-1

درباره نویسنده

farhangoandisheh 60 نوشته در سامانه فرهنگ و اندیشه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *