no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت | سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت
pdf
سپتامبر 24, 2016

در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت


چکیده
با اعتقاد به اینکه محیط، تأثیر به سزایی در شکل گیری شخصیت هر فرد دارد، مـیتـوان گفـت کـانون هـای
عبادی و مذهبی نقش مهمی در فرآیند تربیتی انسان ایفا می کنند. چرا که بعد روحـی انسـان بـه جهـت اینکـه
برخاسته از خاستگاه فطری و الهی است و به لحاظ انعطافپذیری در امر پذیرش آموزه های تربیتـی و اعتقـادی،
در چنین محیطهایی بهتـر قابـل رشـد و تربیـت پـذیری اسـت. در بـین کـانونهـای مـذهبی، مسـجد در صـورت
برخورداری از فضای مناسب از نظر علمی، معنوی، امکانات آموزشی، مدیریتی و اجرایی به عنوان امنتـرین و مـأنوس
ترین مکان به لحاظ اقبال عمومی )یعنی حضور از هر گروه سنی و تحصیلی و با هر پایگاه اجتمـاعی و در هـر سـطح
اعتقادی( در بین مسلمانان از جایگاه تربیتی ممتازی برخوردار است. هدف از نگارش ایـن مقالـه فـراهم شـدن فرصـتی
است برای آگاهی بیشتر از قابلیت های آموزشی و پرورشی مسـجد و اسـتمداد از آن در جهـات گونـاگون بـه خصـوص در
فراگیری آداب اجتماعی و نحوه تعامل فرزندان با جامعه در مسیر صحیح و کاربردی و متناسب با آموزههای دینی.
حاصل مباحث پرداخته شده در این نوشتار با این استدلال بیان می شود که در میان محـیط هـای اجتمـاعی،
مسجد با قابلیت باروری استعدادها و زمینه های بالفطره و بالقوه در کودکان و نوجوانان به جهت امتیاز دسترسـی
در همه ایام و با فضایی عامه پسند، برای تعامل خانواده و تربیت فرزندان در فرآیند کسب مهارتهـای اجتمـاعی و
آداب معاشرت در جامعه مسلمین از کارکرد بالایی برخوردار است.

نویسنده: سمیه کاظمیاندرباره نویسنده

farhangoandisheh 60 نوشته در سامانه فرهنگ و اندیشه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *