no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

بازی کودکان در مسجد - سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
بازی کودکان در مسجد
pdf
سپتامبر 24, 2016

بازی کودکان در مسجد


چکیده
در بررسی موضوع فوق دو محور اساسی وجود دارد، مسجد و بازی کودک. مسجد ستون جامعۀ اسلامی بوده و
باید در تداوم نقش آن برای آینده تدبیر شود. کودک هم آینده جامعه و حیات آتی جامعه را رقم خواهد زد. پس
بدیهی است که باید رابطۀ منطقی و همه جانبه و قوی بین این دو شالوده مهم جامعه تعریف و برقرار شود. در
این مقاله ابتدا به نقشآفرینی هر یک از این شالودهها پرداخته و سپس به رابطهای که امروزه میتوان بین این
دو، بهشکل جذّاب بهوجود آورد میپردازیم. در بخش انتهایی فواید این ارتباط برای کودک اشاره خواهد شد و
کمک به اعتلای فرهنگ و آگاهی بخشی والدین در این زمینه و نیز ارائه راهکارها و وظایف اصلی والدین،
پژوهشگران و نهادهای فرهنگی است.درباره نویسنده

farhangoandisheh 60 نوشته در سامانه فرهنگ و اندیشه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.