no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

سند ملی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی - سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
سند ملی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی
pdf
سپتامبر 20, 2016

سند ملی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی


مقدمه
با‌ارتقای‌سطح‌بهداشت‌و‌کشف‌درمان‌های‌جدید،‌سطح‌
سلامت‌جوامع‌و‌میانگین‌طول‌عمر‌در‌جهان‌افزایش‌یافته‌
است.‌با‌این‌حال‌درمان‌بیماری‌های‌مزمنی‌که‌با‌زوال‌و‌
تخریب‌بافت‌و‌ارگان‌همراه‌هستند‌و‌همچنین‌بیماری‌های‌
ارثی‌و‌سرطان‌ها‌هنوز‌از‌چالش‌های‌حل‌نشده‌پزشکی‌امروز‌به‌
شمار‌می‌آیند.‌در‌سال‌های‌اخیر،‌دانشمندان‌خواص‌سلول‌های‌
ویژه‌ای‌را‌به‌نام‌سلول‌های‌بنیادی‌توصیف‌کرده‌اند‌که‌امید‌
فراوان‌است‌بتوان‌از‌آنها‌در‌درمان‌چنین‌بیماری‌هایی‌سود‌
جست.‌این‌سلول‌ها‌قابلیت‌نوسازی‌و‌تمایز‌به‌انواع‌سلول‌های‌
بدن‌را‌دارا‌هستند.‌در‌افق‌توسعه‌این‌علم‌امکان‌تولید‌و‌
ترمیم‌بافت‌و‌بازسازی‌اعضای‌بدن‌با‌استفاده‌از‌سلول‌های‌
بنیادی‌در‌مهندسی‌بافت‌و‌طب‌بازساختی‌و‌همچنین‌درمان‌
بیماری‌های‌ارثی‌و‌سرطانی‌ ً کاملا‌نمایان‌شده‌و‌به‌نظر‌
می‌رسد‌که‌در‌آینده‌نه‌چندان‌دور‌بشر‌دغدغه‌از‌دست‌دادن‌
بافت‌و‌اعضای‌حیاتی‌را‌با‌کمک‌فناوری‌سلول‌های‌بنیادی‌و‌
علوم‌مرتبط‌فراموش‌نماید…..درباره نویسنده

farhangoandisheh 60 نوشته در سامانه فرهنگ و اندیشه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.