no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

نقشه مهندسی فرهنگی کشور - سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
نقشه مهندسی فرهنگی کشور
pdf
سپتامبر 7, 2016

نقشه مهندسی فرهنگی کشور


ضوابط و قواعدی را که شــورای محتــرم عالی انقلاب فرهنگی وضع
مینمایند باید ترتیب آثار داده شــود.
( ۱۳۶۳/۱۲/۶صحیفه نور، ج ،۱۹
)۱۷۱ ص
فرهنگ مبدأ همه خوشبختیها و بدبختیهای ملت است.(-۱۳۵۶/۱۰/۲۷
صحیفه نور، ج ،۳ص)۳۰۶
فرهنگ اساس ملت است، اساس ملیت یک ملت است. اساس استقلال
یک ملت است.
( -۱۳۵۸/۱/۲۹صحیفه نور، ج ،۷ص)۵۷
اگر انحرافی در فرهنگ یک کشــور پیدا شود … دیری نخواهد گذشت
که انحراف فرهنگی بر همه غلبــه میکند و همه را خواهی نخواهی به
انحراف میکشاند.
( -۱۳۶۱/۱۱/۲۲صحیفه نور، ج ،۱۷ص)۳۲۲
جهانخواران، برای به دســت آوردن مقاصد شــوم خود و تحت ستم
کشــیدن مســتضعفان جهان راهی بهتر از هجوم به فرهنگ و ادب
کشورهای ضعیف ندارند.
( -۱۳۶۰/۱۰/۰۷صحیفه نور، ج ،۱۵ص)۴۴۶
نقیصههـا را همـه بـا هم بایـد رفع بکنیم کـه در رأس آنهـا فرهنگ
اسـت.
( -۱۳۵۸/۱/۲۹صحیفه نور، ج ،۷ص)۵۷
بیشــک بالاترین و والاترین عنصری کــه در موجودیت هر جامعه
دخالت اساســی دارد، فرهنگ آن جامعه اســت. اساساً فرهنگ هر
جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشــکیل میدهد و با انحراف
فرهنگ، هرچند جامعه در بُعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی
قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و پوک و میانتهی است.
(-۱۳۶۰/۶/۳۱
صحیفه نور، ج ،۱۵ص)۲۴۳
اصلاح باید از فرهنگ شــروع بشود … اگر فرهنگ درست بشود، یک
مملکت اصلاح میشود.
( -۱۳۴۳/۶/۱۸صحیفه نور، ج ،۱ص)۳درباره نویسنده

farhangoandisheh 60 نوشته در سامانه فرهنگ و اندیشه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.