no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

پورتال ارائه خدمات مشاوره و سرویسهای فرهنگی


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

مطالب

PDF
کتاب مدیریت راهبردی مساجد
70,000 ریال

کتاب مدیریت راهبردی مساجد


عنوان کتاب: کتاب مدیریت راهبردی مساجدتهیه و تدوین:دکتر مهدی ناظمی اردکانی،هیات علمی دانشگاه امام حسین،محمد تقی امینی،حمید شریفی زارچیویراستار: فرهاد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / آگوست / 2019   بازدید : 1929    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب الگو تحول همه جانبه دانشگاه
75,000 ریال

کتاب الگو تحول همه جانبه دانشگاه


مقدمه انقلاب اسلامی پس از پیروزی بر نظام سیاسی رژیم گذشته و استقرار نظـام نوین جمهوری اسلامی، در اولین گام، بـه تحـوّ ل در دانشـگاه هـای کشـور پرداخت. دانشگاه ه بـا مقابل مقدّم ها سنگرهای اسـتمرار انقلاب اسلامی در کشور و ایجاد تحول در همه شؤون جامعه و زندگی فردی و جمعی مـردم ، و فرهنگ بر پایه ارزشهای دینی و اسلامی و الهی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / مه / 2019   بازدید : 1579    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب الگو سنجش فساد اداری
80,000 ریال

کتاب الگو سنجش فساد اداری


یشگفتارامروزه همه کشور ها اعم از توسعه یافته ویا در حال توسعه با واقعیت درد آور بنام فساد مواجه اند و نظام های اداری در اغلب کشور ها در راس کانون های آسیب پذیر و آماج آسیب های ناشی از این پدیده بوده و هستند به گونه ایی که،سلامت یا فساد این نظام ها را میتوان مترادف پیشرفت یا عقب ماندگی کشور ها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / مه / 2019   بازدید : 1720    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب رویکرد سیستمی به فرهنگ و مهندسی آن
70,000 ریال

کتاب رویکرد سیستمی به فرهنگ و مهندسی آن


پیشگفتار فرهنگ یک مفهوم پیچیده است که شناخت، مدیریت و مهندسی آن ازجمله مهم تری وظایف برنامه ریزان و مدیران یک جامعه است. وسعت و پیچیدگی ای مفهوم تا حدی است که هنوز تعریف ثابت و قابل اجمایی و... اهمیت آن و لزوم کنترل و مدیریت آن امر بدیهی است و... تهیه و تدوین: دکتر مهدی ناظمی اردکانی - دکتر محسن فتح اله [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / آوریل / 2019   بازدید : 1674    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب مجموعه قوانین و مقررات حوزه فرهنگ مطبوعات جلد دوم
100,000 ریال

کتاب مجموعه قوانین و مقررات حوزه فرهنگ مطبوعات جلد دوم


۱ -از قانون اساسی ـ مصوب ۱۴ ذی القعده الحرام ۱۳۲۴ اصل سیزدهم مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آنکه نتیجه آنها بموقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامه جات میتوانند بطبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / آوریل / 2019   بازدید : 1563    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب مجموعه قوانین و مقررات حوزه فرهنگ مطبوعات جلد اول
100,000 ریال

کتاب مجموعه قوانین و مقررات حوزه فرهنگ مطبوعات جلد اول


مقدمه اول قانون در معنای عام، عبارت از تمـام مقرراتـی اسـت کـه از طـرف یکـی از سـازمان هـای صالحیت دار حاکمیّت وضع شده باشد. ممکن اسـت ایـن سـازمان (مرجـع) قـوّۀ مقننـه، دولت یا جایگاه صاحب اختیار دیگری باشد. بنـابر ایـن در معنـای عـام طیـف وسـیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده میشود و شامل تمام مصوبات مجلـس، تصـویب نامـه هـا و آیین نامه های نظام اداری خواهد شد. اما در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / آوریل / 2019   بازدید : 1892    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب مدیریت راهبردی نظام فرهنگی کشور
100,000 ریال

کتاب مدیریت راهبردی نظام فرهنگی کشور


مقدمه نظام فرهنگی کشور، به چارچوبی پیوسته، هماهنگ، مـرتب و برخـوردار از شـیوه هـای علمی تصمیمسازی و تصمیمگیـری سـاز و کارهـای الزم بـرای انجـام مطلـوب وظـایف خویش نیازمند است تحقیق و پژوهش زمینه مناسبی است که پیشفرضهای متعـدد را که تبادل فکری و فرهنگی را به انحراف مـی کشـاند ، شناسـایی کـرده و پـس از ارزیـابی براساس آگاهی و دانش به سوی چارچوبهای روشن سوق میدهد. آنچه از پیشینه تحقیقات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / مارس / 2019   بازدید : 2119    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب مجموعه قوانین و مقررات حوزه فرهنگ نماز و مسجد
100,000 ریال

کتاب مجموعه قوانین و مقررات حوزه فرهنگ نماز و مسجد


دیباچه قانون در معنای عام، عبارت از تمـام مقرراتـی اسـت کـه از طـرف یکـی از سـ ازمانهـای صالحیت دار حاکمیّت وضع شده باشد. ممکن اسـت ایـن سـازمان جمرجـعّ قـوّن مقننـه، دولت یا جایگاه صاحب اختیار دیگری باشـد. بنـابر این در معنـای عـام ، طیـف وسـیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده میشود و شامل تمام مصوبات مجلـس، تصـویب نامـه هـا و آیین نامه های نظام اداری خواهد شد. اما در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / مارس / 2019   بازدید : 1894    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب نگاشت نهادی دستگاه های فرهنگی حوزه تبلیغ دین
100,000 ریال

کتاب نگاشت نهادی دستگاه های فرهنگی حوزه تبلیغ دین


مقدمه بروز انقالبهـا در جوامـع بـه دنبـال عـدم توانـایی پاسـخگویی نظـام حکـومتی بـه خواستها و نیازهای عمومی است. از این روست که به دنبـال پیـروزی هـر انقـالب ، رهبران آن انقالب اقدامات خود را از بخشهایی از جامعه آغاز میکنند کـه بیشـترین فاصله را از وضعیت مطلوب داشته باشد. وجه بارز نارضایتی عمومی ایجاد شده در سیستم حکومت پادشـاهی ایـران وجـه دینی و فرهنگی کارکرد ساختار حکومت بـوده اسـ ت. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / مارس / 2019   بازدید : 1923    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
الزامات طراحی سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر
70,000 ریال

الزامات طراحی سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر


پیشگفتار مولف در سنت علمی معموال" عدم شناخت کافی پدیدهها به اتخاذ شیوههای افراطی در تحلیل آنها میانجامد. افزایش شناخت بشر درباره بسیاری از پدیدههای اجتماعی از جمله فرهنگ، باعث تعدیل نگاه و رویکردهای مربوط شده است و امروزه نگرشهای دو وضعیتی سیاه و سفید تبدیل به طیفی که سیاه و سفید، حالت های خاص و استثنائی آن می باشد، شده است. در حقیقت ماهیت، پویایی و تاریخی بودن فرهنگ از یک سو و اثر بخشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / سپتامبر / 2018   بازدید : 2015    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
مبانی و چگونگی ترسیم نقشه مهندسی کشور
50,000 ریال

مبانی و چگونگی ترسیم نقشه مهندسی کشور


مقدمه: کشور و جامعهای که در آن مستقر است، یک مجموعه و یـک نظـام و یـک سیـستم محسوب میشود. این مجموعه شامل زیرمجموعههای فراوانی است و هرکـدام از ایـن زیرمجموعهها نیز به نوبۀخود دارای زیر مجموعههای دیگری میباشند. کشوری مهندسی شده است که همۀ این زیرمجموعهها همجهت و منسجم باشـند و یک کل واحد را تشکیل دهند. در این صورت است که همۀ انـسانهای یـک جامعـه بـه سمت هدف واحدی حرکت نموده و تلاش میکنند و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / فوریه / 2018   بازدید : 2529    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای انقلاب اسلامی
50,000 ریال

کتاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای انقلاب اسلامی


مقدمه: وجود محیط پویا و پیچیده برای سازمانها و فرآیند جهانی شدن برای دولت ها، ضرورت و اهمیت حاکم ساختن رویکرد آینده نگری و آینده نگاری را درمهندسی و مدیریت واحدهای اجتماعی محرز ساخته است. چنین رویکردی، چشم انداز محور بوده و تحول درساختارها و روش های موجود را لازم می سازد. انقلاب با مفهوم عام آن، پدیده ای یکباره نبوده بلکه همواره است. شورای انقلاب اسلامی ایران در مراحل پر شتاب و گسترده پایانی تحول [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / فوریه / 2018   بازدید : 2872    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب زمین و فرهنگ روستا
30,000 ریال

کتاب زمین و فرهنگ روستا


بهترین خاطره خیلی ها از سفر،به نواحی شمال کشور در گذشته های نه چندان دور،تصویر شالیزار ها و باغ هایی است که شبیه تکه های آینه همه جا پراکنده بودند؛خاطره ایی که بوی خوش برنج و جنگل و باران میدهد.اما حالا کمتر می شود این تصویر ها را دید و اولین نشانه از ورود به این مناطق،ویلا های مجلل است و ماشین های مدل بالای پارک شده جلوی هر کدام. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / ژانویه / 2018   بازدید : 2867    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
کتاب حکایات جالب و ارزنده
70,000 ریال

کتاب حکایات جالب و ارزنده


این کتاب حاوی ۱۲۱ حکایت پیرامون سیرۀ عملی ائمۀ اطهار (علیهم السّلام)، علمای بزرگوار متقدّم و متأخر شیعه و نیز برخی خاطرات و مشاهدات استاد حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسین انصاریان می باشد که در ۱۷۰ صفحه توسط محمد رضا مؤذنیان تدوین و گردآوری شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / ژانویه / 2018   بازدید : 2312    نویسنده : farhangoandisheh
ZIP
معرفی کتاب سیاست‌های ارتباطات بازاریابی

معرفی کتاب سیاست‌های ارتباطات بازاریابی


ظهور و شیوع ابزارهای جدید ارتباطات تأثیر شگرفی بر زندگی انسان داشته است. توسعه ارتباطات در زمینه‌های مختلف منجر به پیچیدگی علم بازاریابی نیز شده است. آمیزه ترفیع و ارتباطات یکی از مهمترین بخش‌های فعالیت‌های بازاریابی است. آمیزه ترفیع بازاریابی متشکل از تبلیغات، روابط عمومی، فروش حضوری، فروش مستقیم و پیشبرد فروش است. در گذشته چهارچوب‌های تجزیه و تحلیل ارتباطات در بازاریابی بسیار ساده‌تر از سال‌های اخیر بوده و مؤلفه‌های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / دسامبر / 2017   بازدید : 2649    نویسنده : farhangoandisheh
ZIP
معرفی کتاب بازاریابی کسب و کار های کوچک

معرفی کتاب بازاریابی کسب و کار های کوچک


آیا کسب و کار خود را به تازگی راه اندازی کرده‌اید؟ آیا آنقدر مشغول کارهای تولید خود هستید که برای بازاریابی وقت ندارید؟ آیا عبارت‌هایی مثل فروش، تبلیغ و بازاریابی برای شما مثل هم به نظر می‌آیند؟ آیا به مدرسی در حوزه‌ی‌ بازاریابی احتیاج دارید تا اینها را به شما بیاموزد؟ اگر کسب ­وکاری برای اداره، فرآیندهایی برای تصمیم‌گیری، مشتریانی برای ارائه خدمات و زمانی برای اتمام کار خود پیش رو [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / دسامبر / 2017   بازدید : 2309    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
مجموعه قوانین و مقررات حوزه نماز و مسجد
50,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات حوزه نماز و مسجد


پدید آوردن هویتی به نام مسجد، نخست در قبا و سپس در مدینه در شمار زیباترین و پرنفوذترین ابتکارهای اسلام در آغاز تشکیل جامعهی اسلامی است. خانهی خدا و خانهی مردم، خلوت انس با خدا و جلوت و حشرت با مردم، کانون ذکر و معراج معنوی و عرصهی علم و جهاد و تدبیر دنیوی، جایگاه عبادت و پایگاه سیاست، دوگانههای به هم پیوستهای است که تصویر مسجد اسلامی و فاصله آن با عبادتگاههای رایج ادیان دیگر را نمایان می سازد. مقام معظم رهبری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / سپتامبر / 2017   بازدید : 2397    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
حج و زیارت در آئینۀ قوانین و مقررات و احکام صادره
50,000 ریال

حج و زیارت در آئینۀ قوانین و مقررات و احکام صادره


عنوان: مجموعه قوانین و مقررات حوزه حج و زیارت · تدوین وتحقیق: محمد‌رضا مؤذنیان · ناشر: کارگروه مدیریت کلان دستگاههای فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی · سال انتشار: ۱۳۹۰ · شمارگان: [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / آگوست / 2017   بازدید : 3494    نویسنده : farhangoandisheh
PDF
مجموعه قوانین و مقررات حوزه فیلم و سینما
60,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات حوزه فیلم و سینما


عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات حوزه فیلم و سینما تحقیق و تدوین:  محمد رضا مؤذنیان ناشر: دبیرخانۀ کارگروه مدیریت کلان دستگاههای فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی سال انتشار: ۱۳۹۰) ویرایش اول) شمارگان: [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / آگوست / 2017   بازدید : 2753    نویسنده : farhangoandisheh